On Edge Chute Feeding Machine With Horizontal Flow Wrap Machine